Uitleg algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden op deze pagina en ons privacybeleid zijn bedoeld om ons te beschermen en u ook te beschermen. Wanneer u www.m1filmvideo.com gebruikt en u een opdracht of een bestelling bij ons plaatst via onze website, gaat u akkoord met elk van deze beleidsregels.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken – kom regelmatig terug om updates of wijzigingen te zien.
Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar info@m1filmvideo.com om ons dit te laten weten.

Makai One Producties  is een Film en Video bedrijf geregistreerd in Nederland;

Het geregistreerde adres is Lange Herenvest 8, 2011 BS Haarlem, Nederland.

 • Bank BUNQ Rekening-nummer: NL27 BUNQ 2055 5568 43
 • BIC Code: BUNQNL2AXXX
 • KvK-nummer: 81481446
 • BTW-nummer: NL003568139B30

Makai One Productions de website www.M1FilmVideo.com en het Makai One Productions-logo zijn handelsmerken van Makai One Productions.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Makai One Productions” ook bekend onder “M1 FilmVideo”, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Opdrachtgever dient maandelijkse kosten door te betalen totdat de einddatum van de overeenkomst is bereikt.
 1. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is afhankelijk van derde partijen zoals Google, BING, Yahoo en is geenszins verantwoordelijk voor het dalen van websiteposities. Opdrachtnemer doet alles binnen de kennis van nu en handelt hiernaar. Opdrachtnemer kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor misgelopen inkomsten als gevolg van een daling van de posities in de zoekmachines.

6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na verlenen dienstverlening, tenzij uit de aard van het verleende anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Elektronische communicatie

 1. Door deze website te gebruiken, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal verlopen. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op deze website te plaatsen.
 2. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen (naar het meest recente e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie geschiedt schriftelijk.

13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem en te vinden op www.m1filmvideo.com/algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Wat valt onder dit privacybeleid?

Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie en Analytics-gegevens die door de Makai One Productions worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt, hetzij online (bijvoorbeeld via e-mail of een online programma), persoonlijk (bijvoorbeeld via vragenlijsten over fysieke activiteitsbereidheid) , evaluaties of beoordelingen, daadwerkelijke gebruiksgegevens of uw feedback) of anderszins van u ontvangen (bijv. brieven, via de telefoon, door interactie met onze mobiele applicaties of andere online-eigendommen, enig ander deel van het Makai One Productions Platform of enquêtes / vragenlijsten).

Tenzij anders overeengekomen, is dit beleid ook van toepassing op informatie over u die door Makai One Productions aan haar klanten, relaties wordt doorgegeven, zoals bijvoorbeeld uw uw werkgever. Andere derde partijen, zoals sociale netwerken die u gebruikt in verband met het Makai One Productions platform, kunnen ook informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. We raden u aan het privacybeleid van elk van die sites te lezen om inzicht te krijgen in hoe uw informatie wordt gebruikt of gedeeld door die derde partijen.

Uw opdracht, aankoop van goederen via deze website is onderworpen aan en wordt beheerst door de handelsvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden van de website, het privacybeleid en het cookie beleid die op deze pagina worden weergegeven, en u dient deze te lezen voordat u een opdracht of een bestelling plaatst.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij lokale wetgeving een minimale duur vereist voordat herzieningen van kracht worden.

Toegestaan ​​gebruik van de website en beperkingen

U zult de website niet plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden, verspreiden of anderszins bekijken, gebruiken of exploiteren op een manier die:

 1. In strijd is met deze websitevoorwaarden
 2. In strijd is met enige toepasselijke wet, regel, verordening of bestelling
 3. Onze website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden of het gebruik en genot van de website door een andere partij kan verstoren.

U zult op geen enkele manier via de website enig computervirus, inclusief keyloggers, spyware, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere kwaadaardige of schadelijke programmering, verzenden, verspreiden, introduceren of anderszins beschikbaar stellen via de website.

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van virussen, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Als u software of andere inhoud van de website downloadt, doet u dit op eigen risico.

Je mag niet:

De website gebruiken in verband met het opvragen, verzamelen, verkrijgen of opslaan van persoonlijke informatie, wachtwoorden, accountinformatie of informatie over andere gebruikers van de website. Gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens in verband met de website.
De informatie op de website op enigerlei wijze wijzigen of dergelijke informatie reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen van de website verwijderen.

De website en alle tekst, audio, video, afbeeldingen, muziek, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op of kan worden gedownload van de website, is het eigendom van of wordt met toestemming gebruikt door Makai One Productions, haar licentiegevers. of haar aanbieders van inhoud en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten en mogen alleen worden gebruikt zoals toegestaan ​​in deze websitevoorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal.

Elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie kan in strijd zijn met copyrightwetten, handels merkwetten, privacy- en publiciteitswetten en andere wetten, regels en voorschriften.

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de website volledig, nauwkeurig en actueel is, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie op de website niet garanderen.

Handelsmerken

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo’s, pictogrammen en domeinnamen die op de website worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen of servicemerken die eigendom zijn van Makai One Productions. Andere handelsmerken, handelsnamen en servicemerken die op de website worden gebruikt of weergegeven, zijn de geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen of servicemerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren en worden gebruikt met toestemming van Makai One Productions.

Niets op een van de websites verleent of mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of logo’s te gebruiken die op een van de websites worden weergegeven zonder onze schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van een dergelijke derde-eigenaar.

Linken naar de website

U kunt vanaf een andere website naar onze website linken. Alle links naar onze website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en alle toepasselijke beleidsregels van Makai One Productions, en we behouden ons het recht voor om elke link op elk moment te verbieden.

Het is niet toegestaan ​​onze website of enige informatie die op onze website wordt weergegeven in frames of soortgelijke middelen op een andere website weer te geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden die wij niet bezitten, beheren of controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is vanaf een site van een derde partij. We onderschrijven, garanderen of doen ook geen verklaringen of garanties met betrekking tot websites van derden, of enige inhoud of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is via hen. Als u besluit om een ​​website van een derde partij te bezoeken waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website, doet u dit geheel op eigen risico!

Openbare fora

Alle informatie die u vrijgeeft in openbare ruimtes, website of ander online systeem dat wordt beheerd door Makai One Productions (of, natuurlijk, het internet in het algemeen) kan openbare informatie worden. U moet voorzichtig zijn wanneer u besluit om persoonlijke informatie in dergelijke gebieden vrij te geven!

Vrijwaringen

Uw gebruik van de website is op eigen risico! De inhoud of enige services die in verband met de website worden aangeboden, worden geleverd ‘as is’ zonder enige vorm van garantie, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- inbreuk op intellectueel eigendom. We bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of enige inhoud, informatie of diensten die erop worden aangeboden of beschikbaar gesteld. De website is mogelijk verouderd en we doen geen enkele toezegging of aanvaarden geen enkele verplichting om de website bij te werken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computersysteem, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of uw website. het downloaden van enige inhoud en informatie van de website.

In geen geval zullen wij, onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, handelspartners, noch enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of verzending van de website aansprakelijk zijn jegens enige partij voor enige partij. indirecte, speciale, bestraffende, incidentele, gevolg- of andere schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de website, elke website die is gelinkt aan de website, of de inhoud, informatie of diensten op een of alle dergelijke websites, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De voorgaande uitsluitingen van geïmpliceerde garanties zijn niet van toepassing voor zover wettelijk verboden. Raadpleeg uw lokale wetgeving voor dergelijke verboden.

In het geval van een probleem met een van de website of de inhoud, gaat u ermee akkoord dat uw enige remedie is om de website niet langer te gebruiken. Niets in deze websitevoorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor fraude beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

De bovenstaande disclaimers zijn niet van toepassing op producten die worden behandeld in onze handelsvoorwaarden.

Vrijwaring

Tenzij verboden door de toepasselijke lokale dwingende wetgeving, stemt u ermee in ons, onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden en handelspartners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, kosten, schade of onkosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en juridische kosten) die zijn gemaakt in verband met een claim, eis of actie van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze websitevoorwaarden.

Als u verplicht bent om ons hieronder te vrijwaren, kunnen we, naar eigen goeddunken, de verdediging en afwikkeling van dergelijke claims op eigen kosten en op eigen kosten beheersen. Zonder het voorgaande te beperken, mag u geen schikking treffen, compromissen sluiten of op enige andere manier een claim van derden verwijderen zonder onze toestemming.

Rechtskeuze en jurisdictie

Deze websitevoorwaarden en alle daarop gebaseerde contracten worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en EU en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in deze websitevoorwaarden enige wettelijke rechten die aan u zijn verleend onder de lokale wetgeving (in het bijzonder consumentenbeschermingswetten) die onaangetast blijven en volledig van kracht blijven, beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Beëindiging

We kunnen uw gebruik van de website op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden opschorten of beëindigen. We behouden ons het recht voor om alle of een deel van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Wettelijke rechten

Niets in deze websitevoorwaarden zal enige wettelijke rechten die aan u zijn verleend onder de lokale wetgeving (in het bijzonder consumentenbeschermingswetten) die onaangetast en volledig van kracht blijven, beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Contact informatie

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen. De Nederlandse wet bepaalt dat inwoners van Nederland het recht hebben om bedrijven te vragen hen te vertellen hoe hun persoonlijke informatie is gedeeld met derden, of helemaal niet, voor de direct marketingdoeleinden van de derde partijen. Neem voor een dergelijk verzoek contact met ons op via de volgende contactgegevens.

Makai One Productions | Lange Herenvest 8 | 2011 BS | info@m1filmvideo.com

Verzameling van persoonlijke informatie en Analytics-gegevens.

Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of contact met u op te nemen. Het bevat ook andere informatie over u die we koppelen aan persoonlijke informatie.

Makai One Productions verzamelt de volgende soorten persoonlijke informatie:

 • Contactinformatie waarmee wij u kunnen identificeren en met u kunnen communiceren, zoals de naam, het fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer van uw of uw contactpersoon in noodgevallen.
 • Demografische informatie waarmee we uw kunnen volgen, zoals uw leeftijd, geslacht en denkrichting, zodat we de door u gevraagde services bieden.
 • Transactie Informatie over hoe u met ons en zakelijke partners omgaat, inclusief lidmaatschappen, aankopen, vragen en klantenaccounts.
 • Financiële informatie indien nodig om aankopen te vergemakkelijken, zoals uw creditcardinformatie.
 • Aanvrager Informatie indien nodig van degenen die solliciteren naar banen en stages bij Makai One Productions.
 • Trainingsinformatie over uw trainingsactiviteit en fysieke prestaties.
 • Analytics-gegevens zijn gegevens die zijn gegenereerd door, verzameld door, verzonden van of opgeslagen in apparatuur op basis van het gebruik ervan. Analytics-gegevens omvatten informatie die is verzameld door uw gebruik van trainingsapparatuur, informatie die door uw computer of mobiel apparaat is verzonden tijdens interactie met onze online-eigenschappen, zoals bijvoorbeeld serverregistratie-informatie. Analytics-gegevens omvatten ook informatie die wordt verzonden vanaf uw computer of mobiel apparaat bij interactie met cookies, webbakens en andere trackingobjecten.
 • Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Kinderen jonger dan 13 jaar.

Makai One Productions verkoopt geen en verkoopt niet bewust persoonlijke gegevens of Analytics-gegevens van of over een kind jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind. Als we ontdekken dat we onbedoeld informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we onmiddellijk alle redelijke maatregelen nemen om die gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.

We verzamelen de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.

Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Media Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien waar we jouw data naartoe sturen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Jouw contactinformatie

Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties.

Login Cookies

Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard.

Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Ingesloten inhoud van andere websites

(embedded) inhoud

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.